Universitatea POLITEHNICA din București implementează, începând cu 1 octombrie 2020, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE), cod MySMIS 131213 – nr contract POCU/626/6/13.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii pentru cei 325 de studenți din învatamantul tehnic superior în domeniul tehnologiei informatiei prin sprijinirea / dezvoltarea / consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activități de învațare la un potențial loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligența conform SNCDI și prin dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

In cadrul proiectului, după primele 6 luni de la demarare, au fost obţinute următoarele rezultate:   

  • Peste 100 de acorduri de practică încheiate cu sectorul privat în vederea facilitării tranziției de la educație la un loc de muncă;
  • Un număr de 325 de studenți selectaţi în grupul ţintă, care vor beneficia de sprijin pentru obținerea unei calificări pentru tranziția de la școală la viața activă 
  • O pondere de 51,7 % dintre studenţii membri grup ţintă provenind din mediul rural.
  • O pondere de 51,6 % dintre studenţii membri grup ţintă reprezentată de studente.

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu indicatorii asumaţi prin cererea de finanţare.

Persoană de contact 

Manager Proiect – Prof.dr.ing. George DARIE

Tel: 021 402 9465, Email: practice@upb.ro

Web site proiect – www.practice.upb.ro